Zdroje informací v ergonomii

Monografie

 • BUCHANCOVÁ, J., a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin:  Osveta, c 2003. 1133 s. ISBN 80-8063-113-1.
 • ČECH, Petr. Dokazování škodlivin v pracovním prostředí a ergonomie: pracovní prostředí v nábytkářském průmyslu. Vyd. 1. V Brně: Mendelova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-7375-941-4.
 • ČIHÁK, R., Anatomie. Praha:  Grada, 2001-2004.
  1. sv. – ISBN 80-7169-970–5
  2. sv. – ISBN 80-247-0143-X
  3. sv. – ISBN 80-247-1132-X
 • DOBŘANSKÁ, Marcela. Sborník kontrolní činnosti. 1. díl, Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. [Rožnov pod Radhoštěm]:  RoVS – Rožnovský vzdělávací servis, [2010?]. 106 s.
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka ;  STRUHÁR, Ivan. Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů: textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno:  Masarykova univerzita ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, 2014. 60 s. Kurzy přednemocniční péče. ISBN 978-80-210-6789-9.
 • ERBAN, Václav. Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. Vyd. 1. Liberec:  Technická univerzita v Liberci, 2007. 138 s. ISBN 978-80-7372-172-5.
 • FARKAŠOVÁ, Dana;  PADYŠÁKOVÁ, Hana. Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci. Vyd. 1. Brno:  Tribun EU, 2014. 246 s. ISBN 978-80-263-0768-6.
 • FASSATI, Tomáš: Příčiny odchylek od ideálního stavu koherentního vědomí při vnímání vizuální tvorby, Galéria F, Banská Bystrica, 1986, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. J. Macháně
 • FASSATI, Tomáš: Practical visual communication, pro International Institute for Information Designvydalo Muzeum umění a designu Benešov, 2010, ISBN 978-80-87400-05-0, recenze Dipl. Ing. Peter Simlinger, International Institute for Information Design Wien (Rakousko)
 • FASSATI, Tomáš (ed.): Komfort a styl designu české hromadné dopravy I – III. Sborník sympozia ČES a UMPRUM, Praha – Benešov, 2011, ISBN 978-80-86863-93-1
 • FASSATI, Tomáš (ed.): Česká ergonomie 2015, Česká ergonomická společnost, Praha, 2016, ISBN 978-80-87400-18-0
 • FASSATI, Tomáš: Inteligentní je víc než chytrý. Poznáváme inteligentní design a architekturu.ČVUT, Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06430-6, recenze prof. PhDr. Jan Michl (Norsko) a prof. PhDr. Zdeno Kolesár (Slovensko)
 • FASSATI, Tomáš: Praktická globální vizuální komunikace I. – III., ČVUT, Praha, 2019 – 2020, ISBN 978-80-01-06579-2
 • FASSATI, Tomáš: Česko-anglický slovník praktické globální vizuální komunikace,ČVUT, Praha, 2021, ISBN 978-80-01-06864-9, recenze Mgr. Irena Hradecká
 • FASSATI, Tomáš: Laboratoř ergonomie,ČVUT, Praha, 2022, 422 s., ISBN 978-80-01-07033-8, recenze prof. Jan Němeče
 • FIĽO, Petr. Nové metody v ergonomii. Vyd. 1. V Brně:  Mendelova univerzita, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7375-870-7.
 • GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. 1.vyd. nakl. H+H Jinočany. 1995. 681 s. ISBN 80-85787-36-9.
 • GILBERTOVÁ, Sylva;   MATOUŠEK, Oldřich. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada Publishing, 2002. 239 s. ISBN 80-86022-45-5.
 • GLIVICKÝ, Vladimír a kol. Úvod do ergonomie. 1. vyd. Praha:  Práce, 1975. 265 s.
 • HÁJEK, Václav. Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2004. 124 s. ISBN 80-86817-00-8.
 • HANÁKOVÁ, Eva. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. 108 s.  Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-07-4.
 • HANÁKOVÁ, Eva;  MATOUŠEK, Oldřich. Hygiena práce. Praha:  VŠE Oeconomica, 2006. 154 s. ISBN 80-245-1116-9.
 • HEMPHÄLÄ, Hillevi. How visual ergonomics interventions influence health and performance:  with an emphasis on non-computer work tasks. Lund:  Lund University, 2014. 90 s., [91] s. v různém stránkování. Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation series. ISBN 978-91-7473-829-2.
 • HLÁVKOVÁ, Jana;  VALEČKOVÁ, Alena. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení ergonomických rizik:  metodický materiál Národního referenčního pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce. Praha:  Státní zdravotní ústav, 2007. 88 s. ISBN 978-80-7071-289-4.
 • HRUBÁ, Drahoslava. Ergonomie. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1986. 83 s.
 • CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze:  České vysoké učení technické, 2013. 173 s. ISBN 978-80-01-05173-3.
 • CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. Vyd. 2. V Praze:  Nakladatelství ČVUT, 2007. 119 s. ISBN 978-80-01-03801-7.
 • CHUNDELA, Lubor. Ergonomie v praxi. 1. vyd. Praha: Práce, 1984. 132 s.
 • CHUNDELA, Lubor. Ergonomie:  cvičení. Vyd. 2. Praha:  Vydavatelství ČVUT, 1994, ©1989. 177 s. ISBN 80-01-01149-6.
 • KOVÁČ, Ján a kol. Ergonomické parametry procesu řezání dřeva. Vyd. 1. Brno:  Mendelova univerzita v Brně, 2013. 68 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 6, 2013, č. 3. ISBN 978-80-7375-766-3.
 • KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm:  RoVS – Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s. ISBN 80-239-2083-9.
 • KRÁL, Miloslav. Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm:  pro IVBP vydal RoVS – Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 37 s. ISBN 80-238-9179-0.
 • KRÁL, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2001. 154 s. ISBN 80-238-7930-8.
 • KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi. 1. vyd. Ostrava :  Alexandr Vávra – VAVA, 1994. 109 s.
 • KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II. : normativy lidského těla. 1.vyd. Ostrava: Alexandr Vávra – VAVA, 1998., 99 s. ISBN 80-86168-04-2.
 • KRÁL, Miroslav. Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2001. 27 s.  Bezpečný podnik. ISBN 80-238-8874-9.
 • LANDAU, Kurt, ed. Lexikon Arbeitsgestaltung: best practice im Arbeitsprozess. 1. Aufl. [Stuttgart]: Gentner, 2007. 1379 s. ISBN 978-3-87247-655-5.
 • MALÝ, Stanislav;  KRÁL, Miroslav ; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha:  Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
 • MALÝ, Stanislav a kol. Prevence pracovních rizik, díly I až IV. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 2009. 443 s. ISBN 978-80-86973-76-0; ISBN 978-80-86973-88-3; ISBN 978-80-86973-82-1; ISBN 978-80-86973-79-1.
 • MAREK, Jakub;  SKŘEHOT, Petr. Základy aplikované ergonomie. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. 118 s.  Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6.
 • MARTINKOVÁ, Jana. Poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři. 1. vyd. Praha:  Mladá fronta, 2009. 31 s. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-2050-3.
 • MATOUŠEK, Oldřich. Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. 24 s.  Bezpečný podnik. ISBN 80-239-3798-7.
 • MATOUŠEK, Oldřich;  BAUMRUK, Jaroslav. Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími jednotkami. 2., přeprac. vyd. Praha:  Státní zdravotní ústav, 2000. 24 s. ISBN 80-7071-162-0.
 • MATOUŠEK, Oldřich;  BAUMRUK, Jaroslav. Pracovní místo a zdraví:  ergonomické uspořádání a vybavení pracovního místa. 2., upr. vyd. Praha:  Státní zdravotní ústav, 2000. 24 s. ISBN 80-7071-160-4.
 • MATOUŠEK, Oldřich;  BAUMRUK, Jaroslav. Ergonomické požadavky na pracoviště s obrazovkou. 1. vyd. Praha:  SPN, 1997. 24 s. ISBN 80-7071-068-3.
 • MICHALÍK, David a kol. Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010. 163 s. ISBN 978-80-86973-23-4.
 • MIKULEC, Luděk. Ergonomie. Vyd. 1. Brno:  Institut výchovy bezpečnosti práce v Brně, 1989. 70 s. ISBN 80-85022-01-X.
 • PETR, Jiří. Ergonomie. 1. vyd. Praha: Codex, 1999. 87 s. Knihovnička BHP.  ISBN 80-85963-97-3.
 • SKŘEHOT, Petr et al. Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. 181 s. ISBN 978-80-86973-91-3.
 • RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Vyd. 1. Brno:  Akademické nakladatelství CERM, 2006. 62 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-3313-2.
 • SLÁMA, Otakar aj. Ergonomie a bezpečnost při práci:  cvičení: určeno pro posl. les. fak. 2., nezm. vyd. Brno:  Vysoká škola zemědělská, 1985. 97 s.
 • STANTON, Neville, Anthony a kol. Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2005. 764 s. ISBN 978-0415287005.
 • ŠEDIVÝ, Vladimír. Ergonomie: cvičení. Vyd. 2., přeprac. V Brně:  Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
 • ŠTŮSEK, Jaromír. Organizace práce a ergonomie. vyd. 1. Praha:  ČZU PEF Praha ve vydavatelství Credit, 2001. 199 s.  ISBN 80-213-0759-5.
 • ŠVÁBOVÁ, Květa a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Díl 1, Pracovnělékařské služby, pracovní prostředí, nemoci z povolání, ergonomie. První vydání. Praha:  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2015. 104 stran. ISBN 978-80-87023-32-7.
 • VYSKOTOVÁ, Jana. Ergonomie pro zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Ostrava:  Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 75 s. ISBN 978-80-7368-836-3.

Články

 • DOSTÁL, Dalibor. Varování: kanceláře škodí zdraví. Profit, 2014, č. 4, s. 10-14. ISSN 1805-2592.
 • Ergonomie. Práce a zdraví, 2012, roč. 5, č. 2, s. 11-12.
 • Ergonomie:  věda ve službách člověka. Technika a trh, 2013, roč. 21, č. 9, s. 22-24. ISSN 1210-5902.
 • FASSATI, Tomáš: Inteligentní design a architektura,In: Bulletin IID, speciální vydání, Benešov, 2015, text habilitační přednášky recenzovaný prof. Ing. L. Chundelou CSc., prof. akad. arch. J. Pelclem Dr.H.C. ad.
 • FASSATI, Tomáš: Laboratóriá dizajnu – základ školskej a múzejnej pedagogiky. Nelahké cesty k aktuálnemu fenoménu výučbových laboratórií ergonómie dizajnu. In: Designum č. 4, 2022, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
 • FASSATI, Tomáš: Devět typů lidské inteligence jako cesta k nepovrchnímu komfortu (ergonomii) uživatele architektury a designu, In: Architektura v rozšířeném poli. Sborník vědecké konference Fakulty architektury ČVUT, Praha, 2022, s. 82-84
 • FASSATI, Tomáš: Inteligentní produkt je ergonomický produkt, In: Aplikovaná ergonomie. Sborník konference ČES a ČVUT, Praha, 2019, s. 32-38
 • FASSATI, Tomáš: Sick building syndrom – Přesedněme z nemocných vlaků, busů a tramvají do zdravých. In: Design 4.0 – Mezičas 5: Praha. 2020
 • FASSATI, Tomáš: Výrobci zanedbávají ergonomii, In: Medicína a věda, s. 12-13, příloha Lidových novin, 14. 4. 2021
 • FASSATI, Tomáš: Komfort českých vlaků a autobusů v roce 2000. Komfort zastávek a stanic hromadné dopravy. In: Fassati, Tomáš (ed.): Komfort a styl designu české hromadné dopravy I – III. Sborník sympozia ČES a UMPRUM, Praha – Benešov, 2011, ISBN 978-80-86863-93-1
 • FASSATI, Tomáš: Dějiny praktické vizuální komunikace v jiném úhlu pohledu, In: Bulletin IID č. 1, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Mutace významu symbolů, In: Bulletin IID č. 2, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Doplňkové barevné kódy, In: Bulletin IID č. 2, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Vizuální reprezentace jedinečných jevů, In: Bulletin IID č. 2, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Značení kvalit životního prostředí a potravin, In: Bulletin IID č. 2, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Vizuální komunikace při orientaci v prostoru, In: Bulletin IID č. 3, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Test českého značení v dopravě na pozemních komunikacích,In: Bulletin IID č. 3, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Metody vizuálního zvýraznění prostoru,In: Bulletin IID č. 3, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Testování srozumitelnosti a čitelnosti vizuální komunikace,In: Bulletin IID č. 3, Benešov, 1998, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Vnímání,In: Bulletin IID č. 1, Benešov, 1997, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Pozornost,In: Bulletin IID č. 1, Benešov, 1997, recenze prof. Mgr. Ján Šmok a Mgr. Jiří Rathouský
 • FASSATI, Tomáš: Lidské měřítko je náročnou podstatou kvality designu a architektury, In: Design Cabinet, 25. 04. 2023, https://www.designcabinet.cz/lidske-meritko-je-narocnou-podstatou-kvality-designu-a-architektury
 • HLADKÝ, A. Investice do ergonomie se vyplácejí. Psychologie v ekonomické praxi, 2006, roč. 41, č. 1-2, s. 63-72. ISSN 0033-300X.
 • HLADKÝ, Aleš.  Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon. Human Resources Management, 2007, roč. 3, č. 6, s. 10-12.
 • HLADKÝ, Aleš. Ergonomie a spolehlivost člověka v technických systémech. Psychologie v ekonomické praxi, 2006, roč. 43, č. 3-4, s. 35-54. ISSN 0033-300X.
 • HONSOVÁ, Marcela. Jak najít kancelář snů. Ekonom, 2014, roč. 58, č. 9, s.  51-53. ISSN 1210-0714.
 • HOVANEC, Michal; SINAY, Juraj; SKŘEHOT, Petr A. a kol.. Evaluation of Practical Application of Plant Simulation in the Form of Experiments. Naše more. 2015, č. 3, 193-199.
 • LENKEIT, Malte. Ergonomie am Büroarbeitsplatz. Die BG, 2014, roč. 126, č. 6, s.  284-288.
 • LŮŽEK, Pavel. Ergonomie pracovního místa. Human Resources Management, 2010, roč. 6, č. 2, s. 76-78.
 • MICHALÍK, David; SKŘEHOT, Petr A.. Zajištění požadavků na BOZP při práci formou home office. Práce a mzda. 2016, č. 7-8, 19-22. ISSN 0032-6208.
 • ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Ergonomie ve výuce studentů ošetřovatelství. Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství., 2010, č. 5, s. 333-335. ISBN 978-80-7248-607-6.
 • SCHMAUDER, Martin. Ergonomie, was ist das? Sicher ist sicher, 2013, roč. 64, č. 1, s. 4-6.
 • SKŘEHOT, Petr a MAREK, Jakub. Ergonomie pracovních míst z hlediska osvětlení a zrakové. ERA 21, 2012, roč. 12, č. 4, s. 80-81. ISSN 1801-089X.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Organizační faktor v prevenci rizik na pracovištích. Bezpečnost a hygiena práce. 2017, č. 3, 14-22. ISSN 0006-0453.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Požadavky na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce. Personální a Sociálně právní Kartotéka. 2017, č. 12, 27-30. ISSN 1211-9482.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu. Personální a Sociálně právní Kartotéka. 2017, č. 9, 25-29. ISSN 1211-9482.
 • SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František a kol.. Ergonomic aspects in control rooms. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2016. ISSN 1463-922X.
 • SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František a kol.. Využití principů Human-Centered Design při ergonomickém navrhování blokových dozoren JE. Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie. 2015, č. 3-4, 81-85. ISSN 1210-7085.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MAREK, Jakub. Ergonomie pracovních míst z hlediska osvětlení a zrakové zátěže. ERA 21. 2012, č. 4, 80-87. ISSN 1801-089X.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MAREK, Jakub. Vliv automatizace řízení výrobních procesů na kvalitu práce a motivaci operátorů řídicích center. TRILOBIT. 2018, č. 1. ISSN 1804-1795.
 • STAŇKOVÁ, Pavla. Nemocné budovy. Instinkt, 2009, roč. 8, č.29, s. 50-51. ISSN 1213-774X.
 • ŠTIKAR, Jiří. Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space. Psychologie pro praxi, 2012, roč.  47, č. 1-2, s. 121-122. ISSN 1803-8670.
 • WOOD, Lamont. Ergonomie kanceláře ve víru mobilů. Computerworld, 2013, roč. 24, č. 20, s.  30-32. ISSN 1210-9924.

Kvalifikační práce

 • FIŠEROVÁ, Světla. Metody ergonomických hodnocení pro použití v technické praxi:  autoreferát disertační práce. 1. vyd. Ostrava:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2010. 41 l. ISBN 978-80-248-2275-4.
 • KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Výzkum a vývoj typizovaných pracovišť pro elektronickou výrobu z hlediska ergonomie v Siemens VDO Automotive, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm: autoreferát doktorské disertační práce. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. 46 s.  Vědecké spisy Fakulty strojní. Autoreferáty disertačních prací; sv. 71. ISBN 80-248-1164-2.
 • ŘÍMOVSKÁ, Zdeňka. Výzkum ergonomických aspektů na řízení a projektování výrobních systémů: autoreferát. 1. vydání. Ostrava:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. 40 stran. Vědecké spisy Fakulty strojní. Autoreferáty disertačních prací; sv. 270. ISBN 978-80-248-3780-2.

CD-ROMy

 • FIŠEROVÁ, Světla. Průmyslová ergonomie I: metodické zásady pro aplikace v technické praxi: skripta [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-248-2960-9.
 • FIŠEROVÁ, Světla. Průmyslová ergonomie 2: metody pro aplikace v technické praxi: skripta [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-248-2963-0.
 • NOVÁK, Josef. Ergonomie [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. Požadavky na systém:  internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader (na disku). ISBN 978-80-248-2681-3.
 • NOVÁK, Josef. Racionalizace a ergonomie výrobních procesů [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. Požadavky na systém:  internetový prohlížeč, Adobe Acrobat Reader (na disku). ISBN 978-80-248-2684-4.
 • SKŘEHOT, Petr. Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele [CD-ROM]. Vyd. 1. Praha:  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-86973-68-5.
 • ŠTEVKO, Gabriel, ed. a BĚLOHLÁVKOVÁ, Libuše, ed. Odborná příprava v oblasti ergonomie:  sborník:  4. ergonomická konference:  Univerzita obrany Brno, 14. září 2010 [CD-ROM]. Vyd. 1. Brno:  Univerzita obrany, 2010. Požadavky na systém:  Word, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, přehrávač videa (wmv). ISBN 978-80-7231-756-1.

On-line zdroje

Příspěvky ve sbornících

 • MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr A.. Integrovaná metodika pro hodnocení ergonomických a organizačních faktorů ovlivňujících spolehlivost operátorů řídicích center. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2018. ISBN 978-80-553-2784-6.
 • MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr A.. Aspekty práce v souvislosti s nastupující robotizací. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2018. ISBN 978-80-553-2784-6.
 • MAREK, Jakub; SKŘEHOT, Petr A.. Výzkum v oblasti ergonomie řídicích center – představení nového projektu MEHODIS. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2017. ISBN 978-80-553-2857-7.
 • PALEČEK Miloš; SKŘEHOT, Petr A. a kol.. Methods and instrument of human factor assessment and reliability up-grade in control centre. In: Colloque International „Facteurs humains et conception des systemes de travail: optimiser les performance de l´entreprise“. Nice, 2006, s. 1-7.
 • RUPOVÁ-SKŘEHOTOVÁ, Marcela; SKŘEHOT, Petr A.. Aktuální otázky bezpečnosti práce s nanomateriály (Actual question about safety at work with nanomaterials). In: Nanocon 2009. Olomouc: TANGER, 2009, s. 77-78. ISBN 978-80-87294-12-3.
 • RUPOVÁ-SKŘEHOTOVÁ, Marcela; SKŘEHOT, Petr A.. Screeningové měření aerosolů v pracovním ovzduší a zkušenosti z praxe. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Ostrava: SPBI, 2010, s. 265-270. ISBN 978-80-248-2207-5.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2008. Ostrava: SPBI, 2008, s. 234-240. ISBN 978-80-7385-038-8.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Identifikace potenciálních lidských chyb pomocí kombinované metodiky HTA-PHEA. In: Analýza a hodnocení rizik s ohledem na lidský faktor. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013, s. 3-10. ISBN 978-80-02-02434-7.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Lidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehod. In: Expert Forensic Science. Brno: Vysoké učetní technické, 2017. ISBN 978-80-214-5459-0.
 • SKŘEHOT, Petr A.. New methods and tools for human reliability assessment. In: IV. International workshop „Live safety in the third millennium“. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2009.
 • SKŘEHOT, Petr A.. New tools for analyzing work activities in the process industry. In: 3rd AHFE International Conference. Miami: AHFE International, 2010, s. 635–645. ISBN 978-0-9796435-4-5.
 • SKŘEHOT, Petr A.. Nové metody a nástroje pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele . In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: SPBI, 2009, s. 271-277. ISBN 978-80-248-2010-1.
 • SKŘEHOT, Petr A.; HLADKÝ, Aleš; MALÝ, Stanislav. Human factor reliability assessment in the processing industry through the use of the HTA method. In: Safety and Health at Work in SMEs : international symposium. Wien: ISSA, 2007, s. 1-6. ISBN .
 • SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František a kol.. Ergonomické aspekty řídících center . In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2014. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2014, s. 1-10. ISBN 978-80-553-1780-9.
 • SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František a kol.. Nová metodologie pro posuzování ergonomických faktorů v řídicích centrech a jejich vlivu na spolehlivost výkonu operátorů. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2015. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2015. ISBN 978-80-553-2302-2.
 • „SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František a kol.. Výzkum ergonomických rizik a jejich vlivu na spolehlivost výkonu operátorů řídících center. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014. Ostrava: SPBI, 2014, s. 117-119. ISBN 978-80-7385-145-3.“
 • SKŘEHOT, Petr A.; HOUSER, František; MAREK, Jakub. Ergonomická rizika a pracovní podmínky operátorů v řídicích centrech. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2015. Ostrava: SPBI, 2015, s. 87-92. ISBN 978-80-7385-162-0.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání lidského činitele. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2006. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2006, s. 93-100. ISBN 80-8073-649-9.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MALÝ, Stanislav. Analýza vlivu lidského činitele na bezpečnost v procesním průmyslu a energetice. In: 54. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA. Srní: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, s. 1-5. ISBN 80-86059-47-2.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MALÝ, Stanislav. Posouzení spolehlivosti systému člověk-stroj pomocí analýz úkolů. In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2007. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2007, s. 116-127. ISBN 978-80-8073-873-0.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MAREK, Jakub. Design a pracovní prostředí řídicích center v kontextu měnící se role lidského operátora. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2018. Ostrava: SPBI, 2018, s. 76-77. ISBN 978-80-7385-202-3.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MAREK, Jakub. Ergonomický program – integrální součást systému řízení rizik ve firmě. In: Bezpečnost práce a kvalita života. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. ISBN 978-80-87676-25-7.
 • SKŘEHOT, Petr A.; MAREK, Jakub; HOREHLEĎOVÁ-VLKOVÁ, Šárka. Moderní trendy v ergonomii pro práci vsedě. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. Ostrava: SPBI, 2009, s. 278-290. ISBN 978-80-248-2010-1.
 • SKŘEHOT, Petr A.; PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení. In: Svět práce a kvality života v globalizovaném světě. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007, s. 1-9. ISBN 978-80-86973-45-6.
 • SKŘEHOT, Petr A.; RUPOVÁ-SKŘEHOTOVÁ, Marcela. Odéry v pracovním prostředí a jejich vliv na pohodu a zdraví člověka. In: Konference VOC 2009 – Emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování. Pardubice: Dům techniky Pardubice , 2009, s. 49-52. ISBN 978-80-02-01939-1.

Důležité normy a předpisy

 • ČSN EN ISO 9241 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály
 • ČSN EN ISO 13407 Procesy ergonomického projektování interakčních systémů
 • ČSN EN 547-3 Bezpečnost strojních zařízení-Tělesné rozměry-část 3: Antropometrické údaje
 • ČSN ISO 1999 Akustika-Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku
 • ČSN ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů
 • ČSN ISO 10551 Ergonomie tepelného prostředí-Stanovení vlivu tepelného prostředí použitím subjektivně určených stupnic
 • ČSN 482 Ovzduší na pracovišti – Všeobecné požadavky na parametry postupů pro měření chemických látek
 • ČSN 01 2725 Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí
 • ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana
 • ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
 • ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů
 • ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov
 • ČSN 91 0221 Zkoušení židlí a pracovních sedadel
 • ČSN 91 0601 Židle a pracovní sedadla (technické požadavky)
 • ČSN 91 0630 Pracovní sedadla (rozměry)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění